شماره تماس : 01333230307 – 09379691038 – 09118424766
به مدیریت: عبدالهی
شنبه: ساعت 9 تا 14 – عصر 16:30 تا 22
یکشنبه: ساعت 9 تا 14 – عصر 16:30 تا 22دو شنبه: ساعت 9 تا 14 – عصر 16:30 تا 22

سه شنبه: ساعت 9 تا 14 – عصر 16:30 تا 22

چهارشنبه: ساعت 9 تا 14 – عصر 16:30 تا 22

پنجشنبه: ساعت 9 تا 14 – عصر 16:30 تا 22